Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMEERPOETS

Inhoud
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de verkoper
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Prijzen en betalingen
Artikel 7 - Herroepingsrecht
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - Levering
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 13 - Bestellingen/communicatie
Artikel 14 - Aansprakelijkheid verkoper
Artikel 15 - Overmacht
Artikel 16 - Overige bepalingen
Artikel 17 - Nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen
Artikel 18 - Privacy
Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. verkoper: zie artikel twee voor de omschrijving van de verkoper
2. afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet op afstand een overeenkomst aangaat met de verkoper;
3. bedenktijd: de periode waarbinnen afnemer gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
4. dag: kalenderdag;
5. gegevensdrager: elk medium dat de afnemer of de verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. herroepingsrecht: het recht dat de afnemer heeft om binnen een bepaalde bedenktermijn af te zijn van de overeenkomst op afstand;
7. verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de afnemer aanbiedt;
8. koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een afnemerenkoop is;
9. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

Naam:               Sander Fluit handelend via Smeerpoets
Adres:               Hertzstaat 27
Postcode:          6716 BS Ede
Telefoon:           085 06 05 107 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur)
Internet:           www.smeerpoets.nl
E-mail:              [email protected]
KvK:                  81472374

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod (in welke vorm dan ook) van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst (ongeacht de vorm) al dan niet op afstand tussen verkoper en afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Het plaatsen van een bestelling, dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de afnemer van de inhoud van deze algemene voorwaarden heeft kennis genomen en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen verkoper en afnemer, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 4 - Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door afnemer mogelijk te maken. Als verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden verkoper niet.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief eventuele belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst met de verkoper komt tot stand op het moment dat de bestelling door verkoper schriftelijk, telefonisch, mondeling of elektronisch is geaccepteerd en bevestigd of doordat verkoper de opdracht uitvoert.
2. Verkoper is te allen tijde gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Verkoper dient door de afnemer tijdig te worden voorzien de gegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren.
5. Het is verkoper toegestaan om gebruik te maken van derden om de overeenkomst na te leven.
6. Bij het aanbod van verkoper worden aan de afnemer op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens verstrekt:
a. de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van verkoper;
b. de belangrijkste kenmerken van de zaak;
c. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product(en) en/of de dienst(en);
d. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
f. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op astand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;
g. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
h. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken.
7. Verkoper zal aan de afnemer op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk of op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke gegevensdrager, de volgende gegevens verstrekken, voor zover dat niet reeds is geschied voordat de koop op afstand is gesloten:
a. de in artikel 2. van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens;
b. het bezoekadres van de vestiging van verkoper waar de afnemer een klacht kan indienen;
c. voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en omtrent in het kader van de koop op afstand aangeboden diensten;
d. indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.

 

Artikel 6 - Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief btw. De prijzen zijn exclusief eventuele handlingskosten, verzendkosten en andere eventuele heffingen.
2. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen door verkoper nadere voorwaarden worden gesteld.
3. De afnemer dient de verschuldigde bedragen direct op de door verkoper aangegeven wijze te voldoen.
4. De afnemer heeft de plicht jegens verkoper om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan verkoper te melden.
5. Indien de afnemer met enige betaling in gebreke is, is verkoper gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na het sluiten van de koopovereenkomst, is de afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij overeengekomen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is aangegaan. In deze bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal de verpakking slechts in die mate uitpakken, voor zover dat nodig is, om te komen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
2. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product en alle geleverde toebehoren onbeschadigd retour zijn gezonden en het ordernummer duidelijk is vermeld.
3. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor terugzending voor zijn rekening.
4. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending terug voldoen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien artikelen op enige wijze door afnemer onverkoopbaar zijn gemaakt, is verkoper gemachtigd om het herroepingsrecht van de afnemer uit te sluiten. Indien afnemer twijfelt in hoeverre een handeling een product onverkoopbaar maakt, dient afnemer contact op te nemen met verkoper. Verkoper beschikt over de kennis en expertise om te bepalen of een product opnieuw te verkopen is. Bij een meningsverschil tussen afnemer en verkoper zal derhalve het oordeel van de verkoper beslissend zijn.
2. Maatwerkartikelen zijn uitgesloten van een herroepingsrecht.

 

Artikel 9 - Levering
1. Leveringen worden normaliter binnen enkele werkdagen verstuurd, echter uiterlijk binnen (30) dagen na bestelling, tenzij anders overeengekomen. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de afnemer tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan verkoper. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de afnemer in ontvangst wordt genomen. Eventuele gebreken dient de afnemer binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking, schriftelijk en gemotiveerd aan verkoper te melden.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer als laatste aan verkoper kenbaar heeft gemaakt.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij verkoper tot het moment van bezorging/levering aan de afnemer of aan een vooraf aangewezen en aan verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Verkoper kiest het vervoermiddel.

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie
1. Verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Het vorenstaande strekt zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende voor de fabrikant en/of de importeur verstrekte garantie(s). Het vorenstaande vervalt indien gebreken zich voordoen na wijzigingen en/of reparaties aan het product, die zonder schriftelijke toestemming door of namens de afnemer zijn aangebracht en/of uitgevoerd.

 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
1. Tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen – uit welke hoofde ook – die verkoper op de afnemer heeft, blijven de geleverde goederen, voor rekening en risico van de afnemer, eigendom van verkoper.
2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper, totdat alle vorderingen die verkoper op de afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen benoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.
3. De afnemer is niet bevoegd de goederen, welke in eigendom toebehoren aan verkoper, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper door te leveren of te bezwaren. Verkoper behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot volledige betaling dan wel het stellen van een bankgarantie ten gunste van verkoper met betrekking tot alle vorderingen van verkoper op afnemer alvorens verkoper toestemming verleent voor doorlevering.
4. Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd, wordt de afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van verkoper, en is de afnemer verplicht het eigendomsvoorbehoud van verkoper voorafgaande aan de doorlevering schriftelijk kenbaar te maken aan zijn wederpartij, verkoper daarvan onverwijld een afschrift te zenden alsmede de herkenbaarheid van eigendom van de goederen van verkoper duidelijk aangebracht op elk van de goederen te hechten en gehecht te houden, zulks alvorens tot doorlevering over te gaan.
5. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de afnemer uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn wederpartij verkrijgt of zal verkrijgen. Op het eerste verzoek van verkoper zal de afnemer meewerken aan registratie van het pandrecht, indien verkoper geregistreerd pandrecht wenselijk acht.
6. De afnemer is verplicht de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud van verkoper zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. Indien de door verkoper geleverde goederen worden verwerkt of met andere goederen vermengd, draagt de afnemer op het moment van en door het enkele feit van de verwerking zijn eventuele eigendomsrecht of mede-eigendomsrecht op door verwerking ontstane goederen aan verkoper bij voorbaat over tot zekerheid van de vorderingen van verkoper welke zij op hem hebben vanwege door verkoper geleverde goederen.
7. Indien de afnemer niet of niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, of in betalingsmoeilijkheden verkeert of naar de mening van verkoper dreigt te gaan verkeren, is verkoper bevoegd alle geleverde goederen of een gedeelte van deze goederen -ongeacht in wiens handen ze zich bevinden- terug te nemen. De afnemer zal verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en / of gebouwen ter inspectie van de goederen en / of ter uitoefening van de rechten van verkoper. Bij terugname zal de afnemer worden gecrediteerd op basis van de waarde die ter beoordeling van verkoper aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van de uit een en ander voor verkoper voortvloeiende schade.
8. Voornoemde bepalingen laten de overige aan verkoper toekomende rechten onverlet. Het risico ten aanzien van goederen en diensten gaat op het moment van de aflevering over op de afnemer.

 

Artikel 12 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door verkoper geleverde producten en/of diensten (hieronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters etc.) en de vormgeving daarvan, en met betrekking tot alles wat verkoper ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan verkoper.
2. Het is afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten en/of diensten te verwijderen of te wijzigen. Verder is het afnemer niet toegestaan om merken, logo’s en/of afbeeldingen van de geleverde producten te doen gebruiken.
3. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van verkoper, de vormgeving daarvan en de op de website van verkoper opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook komen toe aan verkoper en mogen zonder toestemming van verkoper niet worden gebruikt.
4. Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele inbreuken op enig intellectueel of industriële eigendomsrechten aan derden, als gevolg van en in verband met door haar aan de afnemer geleverde producten en/of diensten uit.

 

Artikel 13 - Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de afnemer en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de afnemer en verkoper, geldt, voor wat betreft eventuele aansprakelijkheid het bepaalde in artikel 13.

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid verkoper
1. Indien en voor zover verkoper aansprakelijk is richting de afnemer en deze aansprakelijkheid is gedekt onder een door verkoper afgesloten verzekering, is verkoper slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Indien verkoper aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet is gedekt, dan wel de verzekeraar niet uitkeert, onder een door verkoper afgesloten verzekering, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de garantie van de zaken en/of diensten, waaromtrent de schade is ontstaan, dan wel ten hoogste tot de factuurwaarde van de door verkoper verstrekte adviezen en/of toelichtingen c.q. bij gebreke van een factuurwaarde ten hoogste tot een bedrag van € 500,00.
2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de afnemer, in strijd met de bij de aflevering van het product door verkoper verstrekte productinformatie (zoals, maar niet beperkt tot, op etiketten, bijsluiters, handleidingen etc.).

 

Artikel 15 - Overmacht
1. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zal dit aan afnemer schriftelijk of digitaal mededelen zonder dat verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 16 - Overige bepalingen
1. Indien afnemer aan verkoper schriftelijk opgave doet van een adres, is verkoper gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de afnemer aan verkoper schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Wanneer door verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden toestaat, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De afnemer kan nimmer enig recht ontlenen aan de omstandigheid dat verkoper deze algemene voorwaarden niet steeds strikt en/of volledig heeft toegepast.

 

Artikel 17 - Nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen
In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig en/of vernietigbaar is c.q. zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht voor zover, gegeven de strekking en het doel van deze algemene voorwaarde, die overige bepalingen niet onlosmakelijk verbonden zijn met de nietige en/of vernietigbare bepaling(en), en zal/zullen, in geval van nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen, één of meer bepalingen worden vastgesteld, die gegeven de strekking en het doel van deze algemene voorwaarden, meer in het bijzonder van nietige en/of vernietigbare bepalingen, zo min mogelijk afwijk(t)(en) van die nietige en/of vernietigbare bepalingen. De strekking van deze algemene voorwaarden blijft in een dergelijk geval, zoveel als mogelijk gehandhaafd.

 

Artikel 18 - Privacy
1. Verkoper zal met grote zorg omgaan met klantgegevens.
2. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Algemene verordening gegevensbescherming te allen tijde in acht genomen.
3. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen die tussen verkoper en de afnemer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het kantoor van verkoper is gevestigd, tenzij de afnemer binnen een maand nadat verkoper zich jegens de afnemer op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »